Gestaltterapin är en existentiell terapiform som alltid utgår från den enskilde personens livsvärld och ställer den egna förmågan och upplevelsehorisonten främst. Mötet i terapirummet är tryggt, utforskande, jämlikt och relationellt. En gestaltterapeut är stadigt förankrad i sin egen erfarenhet av att vara människa i världen. Dessa dimensioner av gestaltterapin berör mig, både i positionen som terapeut och utifrån min egen erfarenhet av att vara klient.

Min ansats som terapeut är att det är du som bäst vet vad du behöver och vad du önskar i ditt liv. Min uppgift är att hjälpa dig att sortera och hitta fram till en position där du bättre kan lyssna till din röst och dina signaler – en plats i dig själv där du kan lita på dina tankar, sinnesintryck och känslor.

Mitt perspektiv är normkritiskt, existentiellt och humanistiskt.

FÖR VEM

Depression, ångest, oro, beslutsvånda, scenskräck, konflikträdsla, borderline, blyghet, relationsproblem, skam, trauma, livskriser etc – vi vill gärna ringa in och namnge våra problem, som något främmande, något som ska bort. Gestaltterapin ser till hela människan, hennes kropp, själ, tanke och känsla. När vi stannar upp och möter våra svåra, smärtsamma och förvirrande känslor i nuet kommer vi ofta vidare och når en förändring. Det ligger oftast en logik bakom varje uttryck (symptom) vilket sannolikt fyllt en viktig funktion tidigare i ditt liv, och som nu spelat ut sin roll eftersom det inte längre ger dig vad du behöver. Att du funderar på att gå i terapi innebär att du redan påbörjat en nyorientering och söker nya vägar.

KROPP OCH KÄNSLOR

I gestaltterapin spelar kroppen roll eftersom det är via kontakten med våra sensationer och känslor vi ökar medvetenheten om hur vi fungerar. För dig som tänker verktygslåda – ett av våra mest potenta verktyg i en förändringsprocess.

FÖRÄNDRING

I gestaltterapin arbetar vi utifrån The paradoxical theory of change. Det är en teori som brukar sammanfattas med att vi förändras först när vi blir vad vi är, inte när vi försöker bli något vi inte är. Därför stannar vi upp och utforskar det som sker i nuet, mot bakgrund av det du brottas med, istället för att försöka styra om ditt beteende och ifrågasätta dina känslor. Genom kontakten med vårt inre navigerar vi mer självständigt i tillvaron och ökar vår förmåga att göra val och växla in på rätt spår.

HUR VI GÖR

I gestaltterapin sitter vi oftast mittemot varandra och samtalar. Vi arbetar även med praktiska övningar, visualiseringar, bild, form, objekt och rörelse när det verbala språket inte räcker som uttryck.

Den gestaltterapeutiska metoden har en särskilt god förmåga att lyssna in och möta upp det ännu oformulerade, det i människan som söker uttryck via emotionell eller kroppslig dialog. Den dialog som gör terapi till ren poesi.

Metoden tillåter ett lika lekfullt som djupt närmande till vårt inre, med stöd av vår benägenhet att fantisera och associera – vilket vi ibland gör till priset av verklighetsförlust. Det är dock samma benägenhet som banar väg till nuet, jaget och det egna uttrycket. Att skilja ut den egna potentialen, med ansiktet vänt mot realiteterna och att våga stå kvar där – utan att avstå kontakten med vårt inre eller med andra människor, upplever jag som ett sätt att skapa mening.

Gestaltmetoden är upplevelsebaserad, fenomenologisk och värderar kroppsförnimmelser, sinnesintryck och tankar lika. Som gestaltterapeuter drar vi oss inte för ett kreativt och lekfullt utforskande av hur vi fungerar som människor. I respekt och på fullt allvar.

Läs gärna mer om gestaltterapi på Sveriges Auktoriserade Gestaltteapeuters (SAG) hemsida»

SparaSpara